DHAS ร่วมสนับสนุนงานมหกรรมศิลปะและวัฒนธรรม“การทดสอบการอ่านอัลกุรอ่านแบบมุร๊อตตั้ลและการประกวด อนาชีดเพื่อสันติสุข ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 1

การอ่านอัลกุรอ่านแบบมุร๊อตตั้ลและอนาชีดเป็นวัฒนธรรมที่มีการปฏิบัติกันมาเป็นอัตลักษณ์ของสังคมมุสลิมทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ หากเปรียบการอ่านอัลกุรอ่านแบบมุร๊อตตั้ลและ    อนาชีดเหมือนดั่งดอกไม้ การอ่านอัลกุรอ่านแบบมุร๊อตตั้ลและอนาชีดคือวัฒนธรรม เสมือนไม้ดอกซึ่งอดีตเคยเบ่งบานในพื้นที่จำกัด หากแต่ขณะนี้ไม้พฤกษชาติดังกล่าวได้เข้าสู่รั้วสถาบันการศึกษาของเอกชนและรัฐบาล ซึ่งเป็นเสมือนการเปิดพื้นที่รับการขยายพันธุ์ของวัฒนธรรมที่ตามมาอีกทั้งยังพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมร่วมสมัยให้แพร่หลายสู่สังคมกว้างอย่างปัจจุบัน 

บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด มีความภูมิใจที่ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ในการจัด การประกวด อนาชีดและการประกวดสุนทรพจน์ การทดสอบการอ่านอัลกุรอ่านแบบมุร๊อตตั้ล ขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมได้อีกทางหนึ่ง เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข และเพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ต่อไป

.

 

.